Rodzinna Rywalizacja Rowerowa- zaczynamy

Oficjalnie ruszamy z Rodzinną Rywalizacją Rowerową! Twórzcie drużyny, namawiajcie rodzinę, znajomych, przyjaciół i kręćcie kilometry! Dobra zabawa gwarantowana. Drużyny, które wykręcą największą ilość kilometrów zostaną nagrodzone. Regulamin rywalizacji dostępny jest w grupie oraz na stronie Stowarzyszenia Fiber. Osoby, które brały udział we wczorajszym (05.07.2020 r) rajdzie pn. Rowerowe Przygody z Fiberem mogą mieć zaliczoną pierwszą trasę o długości 20,13 km lub trasę dłuższą, jeśli prześlą jej udokumentowanie w tej grupie.

REGULAMIN  „RODZINNEJ RYWALIZACJI ROWEROWEJ”

 1. Rodzinna Rywalizacja Rowerowa jest organizowana przez STOWARZYSZENIE FIBER.
 2. Rodzinna Rywalizacja Rowerowa (zwana dalej „3xR”) jest zabawą, w której drużyny rywalizują ze sobą na przejechanie rowerem jak największej liczby kilometrów pokonując daną trasę w składzie co najmniej 2 osobowym.
 3. Celem rywalizacji „3xR” jest propagowanie aktywnych metod spędzania czasu wolnego, oraz promocja turystyki rowerowej.
 4. Uczestnikiem Rodzinnej Rywalizacji Rowerowej może być drużyna złożona z co najmniej 2 a maksimum 7 osób, mieszkańców Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański, nie zajmujących się zawodowo uprawianiem sportu z zakresu jazdy rowerem, w różnych kategoriach, np. kolarstwo.
 5. Rywalizacja trwa od 05.07.2020 r. do 09.08.2020 r.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 15.08.2020 r. na Rodzinnym Rajdzie Rowerowym lub w inny sposób ogłoszony przez Organizatora na profilu Stowarzyszenia na Facebooku lub stronie internetowej Stowarzyszenia w razie zmiany sytuacji epidemicznej w kraju, która nie pozwoliłaby na organizację pikniku.
 7. Rywalizacja odbywa się w dwóch kategoriach:
 8. WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ – uczestnikiem jest drużyna z co najmniej 1 dzieckiem do 13 r. ż.
 9. WSZYSCY POLACY TO JEDNA RODZINA – uczestnikiem jest drużyna złożona z co najmniej 2 osób, z czego przynajmniej 1 osoba musi być osobą pełnoletnią, a jeśli w tej drużynie jest dziecko, to najmłodsze musi mieć ukończone 13 lat
 10. Każdy uczestnik wchodzący w skład danej drużyny musi wyrazić zgodę na piśmie na uczestnictwo w zabawie oraz zgodę na publikację wizerunku, a w przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny. Zgoda musi być dostarczona do organizatora w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia drużyny do uczestnictwa w zabawie. Publikacja zdjęć w grupie 3xR stanowi jednocześnie zgodę na publikację wizerunku przez Stowarzyszenie Fiber. Wydrukowaną zgodę, która umieszczona będzie w GRUPIE 3XR należy podpisać i dostarczyć do Organizatora.
 11. Warunkiem udziału drużyny w „3xR” jest zgłoszenie drużyny do uczestnictwa w zabawie pod postem promującym „3xR” na profilu 3xR czyli Rodzinna Rywalizacja Rowerowa na Facebooku wskazujących nazwę drużyny, kapitana drużyny oraz jej skład osobowy (podanie imion), a także pobrać zamieszczony w GRUPIE 3XR formularz zgłoszeniowy i dostarczyć do Organizatora.
 12. Te same osoby nie mogą być członkami dwóch różnych drużyn.
 13. W przypadku, gdy drużyna rywalizuje w ramach kategorii WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ – kapitanem drużyny może być jedno z dzieci, ale zgłoszenia drużyny dokonuje osoba dorosła.
 14. Drużyna uczestnicząca w rywalizacji zobowiązana jest posiadać ogólnie dostępną aplikację służącą do pomiaru przejechanej trasy,(np. Endomondo, ReLive) i dokumentować przejechaną trasę za pomocą takich aplikacji.
 15. Po przejechaniu trasy drużyna zobowiązana jest przesłać do Organizatora na profilu facebooka 3xR czyli Rodzinna Rywalizacja Rowerowapotwierdzenie odbycia rajdu t.j.

–  zrzut ekranu z widoczną trasą,

–  ilość przejechanych kilometrów,

–  termin przejazdu,

– co najmniej jedno zdjęcie z trasy z wizerunkiem co najmniej 2 osób, które daną trasę pokonały

– imiona (ewentualnie nazwiska) osób jadących daną trasą.

 1. Przejechane kilometry z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dopisuje się do konta drużyny. Każdy uczestnik może zbierać kilometry dla danej drużyny, ale nie sumuje się kilometrów przejechanych przez poszczególnych uczestników w ramach tej samej trasy, w tym samym terminie. Każda trasa musi zostać pokonana przez co najmniej 2 osoby, w tym jedna osoba dorosła i zostać udokumentowana poprzez zdjęcie z wizerunkiem osób uczestniczących oraz podaniem imion lub imion z nazwiskami osób, które daną trasę przejechały.
 1. Raz w tygodniu, w niedzielę, Organizator będzie podawał do publicznej wiadomości ranking drużyn.
 2. Zwycięży drużyna, która przejedzie największą liczbę kilometrów w okresie trwania rywalizacji. Pozostali uczestnicy otrzymają drobne upominki. Jeśli drużyny osiągną taki sam wynik w przejechanej ilości kilometrów zwycięży ta drużyna spośród nich, która pokonała największą liczbę tras rowerowych w czasie trwania rywalizacji. Jeśli zaś liczba tras rowerowych będzie taka sama, o zwycięstwie zadecyduje suma kilometrów przejechanych przez poszczególnych uczestników danej drużyny.
 3. Nagrody będą przyznawane za zajęcie miejsca I, II, III w ramach utworzonych dwóch kategorii rywalizacji.
 4. Do rodzinnej rywalizacji rowerowej „3xR” można przystąpić w każdym czasie w terminie obowiązywania rywalizacji, z tym, że kilometry zaliczają się od dnia zgłoszenia drużyny do uczestnictwa, a w terminie do dnia 08 lipca 2020 r, można zaliczyć trasę przejechaną przez daną drużynę od dnia 05 lipca br do dnia 08 lipca 2020r. pod warunkiem: zgłoszenia drużyny do uczestnictwa, udokumentowania przejechania przez drużynę(w składzie co najmniej dwuosobowym) danej trasy poprzez zrzut trasy z ogólnodostępnej aplikacji, oraz podaniem imion lub imion i nazwisk osób, które daną trasę pokonały, zamieszczając te informacje w poście utworzonym w GRUPIE 3XR dotyczącym danej drużyny.
 5. Organizator nie odpowiada za szkody wynikłe na trasie przejazdu wobec poszczególnych uczestników.
 6. Każdy uczestnik jest zobowiązany stosować się do obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów o ruchu drogowym oraz stosować wszelkie możliwe zasady bezpieczeństwa podczas przemieszczania się rowerem.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie aplikacji mobilnej, brak połączeń internetowych. Na poczet drużyny zaliczana będzie długość trasy wynikająca z danych zapisanych w aplikacji mobilnej.
 8. Regulamin dostępny jest na stronie Stowarzyszenia Fiber fibernowogrod.pl oraz na profilach na facebooku Stowarzyszenia FIBER oraz 3xR czyli Rodzinna Rywalizacja Rowerowa
 9. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
 10. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora dla celów organizacji Konkursu, wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, a także dla celów informowania o wynikach Konkursu. Organizator przetwarza dane osobowe także dla celów statystycznych, archiwalnych. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych tj. prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W zakresie, w jakim dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie jego zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę w każdym momencie w taki sam sposób, w jaki jej udzielił. Uczestnik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Organizatora do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

Komentowanie wyłączone.